Tài khoản: administrator (Thoát)

Đổi mật khẩu

Thông báo của bạn

Các thông báo của bạn (5)

Ngày:  -  Hủy

QL Bài giảng (LT)

 1. + Số bài giảng phát hành 7 ngày trước: 99 (9 chưa có video) Chi tiết
 2. + Số bài giảng phát hành ngày 26/10/2017: 12 (1 chưa có video)
 3. -- Môn Lý lớp 12(lớp 12): 2 Chi tiết
 4. -- Môn Sinh lớp 12(lớp 12): 1 Chi tiết
 5. -- Môn Lý lớp 10(lớp 10): 1 Chi tiết
 6. -- Môn Tiếng Anh lớp 11(lớp 11): 2 (1 chưa có video) Chi tiết
 7. -- Môn Văn lớp 9(lớp 9): 1 Chi tiết
 8. -- Môn Toán lớp 8(lớp 8): 1 Chi tiết
 9. -- Môn Sử lớp 12(lớp 12): 1 Chi tiết
 10. -- Môn Văn lớp 7(lớp 7): 1 Chi tiết
 11. -- Môn Sử lớp 11(lớp 11): 1 Chi tiết
 12. -- Môn Toán lớp 6(lớp 6): 1 Chi tiết
 13. + Số bài giảng phát hành ngày 27/10/2017: 13 (9 chưa có video)
 14. -- Môn Toán lớp 12(lớp 12): 2 (2 chưa có video) Chi tiết
 15. -- Môn Lý lớp 12(lớp 12): 1 Chi tiết
 16. -- Môn Hóa lớp 12(lớp 12): 2 (2 chưa có video) Chi tiết
 17. -- Môn Sinh lớp 12(lớp 12): 1 Chi tiết
 18. -- Môn Toán lớp 11(lớp 11): 2 (2 chưa có video) Chi tiết
 19. -- Môn Hóa lớp 11(lớp 11): 1 Chi tiết
 20. -- Môn Tiếng Anh lớp 11(lớp 11): 1 (1 chưa có video) Chi tiết
 21. -- Môn Toán lớp 7(lớp 7): 1 Chi tiết
 22. -- Môn Toán lớp 6(lớp 6): 2 (2 chưa có video) Chi tiết

QL Đề thi online

 1. + Số đề thi phát hành 7 ngày qua: 112 (2 chưa có pdf) (7 chưa có câu hỏi) (5 chưa có video) Chi tiết
 2. + Số đề thi phát hành ngày 26/10/2017: 18 (1 chưa có video)
 3. -- Môn Lý lớp 12(lớp 12): 3 Chi tiết
 4. -- Môn Hóa lớp 12(lớp 12): 1 Chi tiết
 5. -- Môn Sinh lớp 12(lớp 12): 1 Chi tiết
 6. -- Môn tiếng Anh lớp 12(lớp 12): 2 (1 chưa có video) Chi tiết
 7. -- Môn Văn học lớp 12(lớp 12): 3 Chi tiết
 8. -- Môn tiếng Anh lớp 10(lớp 10): 1 Chi tiết
 9. -- Môn Sinh lớp 11(lớp 11): 1 Chi tiết
 10. -- Môn Văn lớp 11(lớp 11): 3 Chi tiết
 11. -- Môn Tiếng Anh lớp 11(lớp 11): 2 Chi tiết
 12. -- Môn Văn lớp 8(lớp 8): 1 Chi tiết
 13. + Số đề thi phát hành ngày 27/10/2017: 18 (7 chưa có pdf) (8 chưa có câu hỏi) (1 chưa có video)
 14. -- Môn Toán lớp 12(lớp 12): 3 (1 chưa có pdf) (1 chưa có câu hỏi) Chi tiết
 15. -- Môn Lý lớp 12(lớp 12): 1 Chi tiết
 16. -- Môn Hóa lớp 12(lớp 12): 1 (1 chưa có pdf) (1 chưa có câu hỏi) Chi tiết
 17. -- Môn Sinh lớp 12(lớp 12): 1 Chi tiết
 18. -- Môn tiếng Anh lớp 12(lớp 12): 1 Chi tiết
 19. -- Môn Toán lớp 11(lớp 11): 1 (1 chưa có pdf) (1 chưa có câu hỏi) Chi tiết
 20. -- Môn Toán lớp 10(lớp 10): 1 Chi tiết
 21. -- Môn Tiếng Anh lớp 11(lớp 11): 1 Chi tiết
 22. -- Môn Toán lớp 9(lớp 9): 3 (3 chưa có pdf) (3 chưa có câu hỏi) Chi tiết
 23. -- Môn Văn lớp 9(lớp 9): 1 Chi tiết
 24. -- Môn Lý lớp 8(lớp 8): 1 (1 chưa có pdf) (1 chưa có câu hỏi) Chi tiết
 25. -- Môn Văn lớp 8(lớp 8): 1 Chi tiết
 26. -- Môn Sử lớp 12(lớp 12): 1 Chi tiết
 27. -- Tiếng Anh lớp 6(lớp 6): 1 (1 chưa có câu hỏi) Chi tiết