Kết quả học tập

Môn Diểm trung bình Thời gian Xếp Loại
Môn Toán
Đã hoàn thành75%
90 90 phút Khá
Môn Lý
Đã hoàn thành40%
90 90 phút Khá
Môn Hóa
Đã hoàn thành65%
90 90 phút Khá
Môn Văn
Đã hoàn thành90%
90 90 phút Khá