Kết quả học tập môn Toán

  • Xuất sắc
  • Giỏi
  • Khá
  • Đạt
  • Chưa đạt

10/60

  • Tiến trình học
  • Đã làm 10 bài trong 60 bài (17%)
  • Điểm trung bình: 8 Điểm
Tên chuyên đề Điểm TB Thời gian làm bài TB Xếp loại
Cực trị của hàm số 100 60 phút Xuất Sắc
Cực trị của hàm số 100 60 phút Xuất Sắc
Cực trị của hàm số 100 60 phút Xuất Sắc
Cực trị của hàm số 100 60 phút Xuất Sắc