kết quả chuyên đề hàm số

Chuyên đề bạn đã làm

Chọn lớp

Điểm trung bình

24/40

Bạn đã hoàn thành chính xác

Thời gian làm bài

24/40

Bạn đã hoàn thành chính xác

Nội dung luyện tập Kết quả Nhận xét Thử thách câu khó
Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số bậc nhất Đúng 3/3 câu Cần cố gắng nhiều Thử thách (2/3)
Tìm cực trị hàm số Đúng 4/10 câu Trung bình Thử thách (3/3)
Tìm cực trị hàm số Đúng 4/10 câu Trung bình Thử thách (3/3)
Tìm cực trị hàm số Đúng 4/10 câu Trung bình Thử thách (3/3)

Kê đơn - giải pháp

Bài 1: Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số Luyện lại

Câu 1:Một vật chuyển động theo quy luật , với t (giây) là khoảng thời gian tính từ lúc vật bắt đầu chuyển động và s (mét) là quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian đó. Hỏi trong khoảng thời gian 10 giây, kể từ lúc bắt đầu chuyển động, vận tốc lớn nhất của vật đạt được bằng bao nhiêu?

Câu 2:Một vật chuyển động theo quy luật , với t (giây) là khoảng thời gian tính từ lúc vật bắt đầu chuyển động và s (mét) là quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian đó. Hỏi trong khoảng thời gian 10 giây, kể từ lúc bắt đầu chuyển động, vận tốc lớn nhất của vật đạt được bằng bao nhiêu?

Câu 3:Một vật chuyển động theo quy luật , với t (giây) là khoảng thời gian tính từ lúc vật bắt đầu chuyển động và s (mét) là quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian đó. Hỏi trong khoảng thời gian 10 giây, kể từ lúc bắt đầu chuyển động, vận tốc lớn nhất của vật đạt được bằng bao nhiêu?

Bài 2: Casio giải nhanh bất phương trình mũ - logarit ( Phần 1) (Trắc nghiệm)Luyện lại

Bài 3: Khảo sát và vẽ đồ thị hàm sốLuyện lại

Bài 4: Khảo sát và vẽ đồ thị hàm sốLuyện lại