Tiếp tục luyện tập với chủ đề “Hàm số”

I. Dao động điều hòa

1. Dao động cơ, dao động tuần hoàn
- Dao động cơ là chuyển động qua lại của vật quanh một vị trí cân bằng.
- Dao động tuần hoàn là dao động mà sau những khoảng thời gian bằng nhau, trạng thái dao động được lặp lại như cũ.
Khoảng thời gian ngắn nhất để trạng thái dao động được lặp lại như cũ gọi là chu kỳ dao động.
2. Dao động điều hòa
a. Phương trình dao động điều hoà
- Dao động điều hòa là dao động trong đó li độ của vật là một hàm côsin (hay sin) của thời gian.
- Phương trình dao động: x = Acos(t + ) (m)
+ x (m): li độ dao động, là tọa độ của vật tính từ vị trí cân bằng.
+ A(m): biên độ dao động, là giá trị cực đại của li độ ( A = xmax).
+  (rad/s): tần số góc
+ t +  (rad): pha dao động, xác định li độ dao động tại thời điểm t bất kì.
+  (rad) : pha ban đầu, pha của dao động tại thời điểm t = 0.

II. Dao động điều hòa

Thể khẳng định:

Dao động điều hòa là dao động trong đó li độ của vật là một hàm côsin (hay sin) của thời gian

Ví dụ:
- Dao động cơ là chuyển động qua lại của vật quanh một vị trí cân bằng.
- Dao động tuần hoàn là dao động mà sau những khoảng thời gian bằng nhau, trạng thái dao động được lặp lại như cũ.
- Khoảng thời gian ngắn nhất để trạng thái dao động được lặp lại như cũ gọi là chu kỳ dao động.

Thể phủ định:

Dao động điều hòa là dao động trong đó li độ của vật là một hàm côsin (hay sin) của thời gian

Ví dụ:
- Dao động cơ là chuyển động qua lại của vật quanh một vị trí cân bằng.
- Dao động tuần hoàn là dao động mà sau những khoảng thời gian bằng nhau, trạng thái dao động được lặp lại như cũ.
- Khoảng thời gian ngắn nhất để trạng thái dao động được lặp lại như cũ gọi là chu kỳ dao động.

Dao động điều hòa là dao động trong đó li độ của vật là một hàm côsin (hay sin) của thời gian

Ví dụ:
- Dao động cơ là chuyển động qua lại của vật quanh một vị trí cân bằng.
- Dao động tuần hoàn là dao động mà sau những khoảng thời gian bằng nhau, trạng thái dao động được lặp lại như cũ.
- Khoảng thời gian ngắn nhất để trạng thái dao động được lặp lại như cũ gọi là chu kỳ dao động.

Dao động điều hòa là dao động trong đó li độ của vật là một hàm côsin (hay sin) của thời gian

Ví dụ:
- Dao động cơ là chuyển động qua lại của vật quanh một vị trí cân bằng.
- Dao động tuần hoàn là dao động mà sau những khoảng thời gian bằng nhau, trạng thái dao động được lặp lại như cũ.
- Khoảng thời gian ngắn nhất để trạng thái dao động được lặp lại như cũ gọi là chu kỳ dao động.

Cho e hỏi giảm giá có được giảm giá cho các chuyên đề ko ạ, hay chỉ áp dụng cho cả khóa học ạ. Ví dụ e mua 1 chuyên đề trong khóa học đó có đc giảm giá chuyên đề đó ko ạ ?

Phan Hải12/06/2017

Cho e hỏi giảm giá có được giảm giá cho các chuyên đề ko ạ, hay chỉ áp dụng cho cả khóa học ạ. Ví dụ e mua 1 chuyên đề trong khóa học đó có đc giảm giá chuyên đề đó ko ạ ?

Phan Hải12/06/2017

Cho e hỏi giảm giá có được giảm giá cho các chuyên đề ko ạ, hay chỉ áp dụng cho cả khóa học ạ. Ví dụ e mua 1 chuyên đề trong khóa học đó có đc giảm giá chuyên đề đó ko ạ ?

Chương 1: Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

Chương 2: Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

Chương 3: Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số