Lịch sử giao dịch

Số dư tài khoản: 1.990.000đ

Thống kê giao dịch:

STT Ngày giao dịch Số tiền Thời gian Loại giao dịch
1 18/01/2018 2.999.999 đ 9h 30p Mua môn toán lớp 1
2 18/01/2018 2.999.999 đ 9h 30p Mua môn toán lớp 1
3 18/01/2018 2.999.999 đ 9h 30p Mua môn toán lớp 1
4 18/01/2018 2.999.999 đ 9h 30p Mua môn toán lớp 1